Onze leveringsvoorwaarden zijn ook te downloaden als PDF

Algemene Voorwaarden Bahabic

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer (leverancier)
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Klachten en geschillen
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer (leverancier)
Naam ondernemer: Bahabic
Vestigingsadres: Kanaalweg 50, 3526 km Utrecht/ Marnixstraat 95a, 1015 VG Amsterdam;
Telefoonnummer: 06 46121262
E-mailadres: info@bahabic.nl
KvK-nummer: 67566839
Btw-identificatienummer: 141272867B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bahabic en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling tussen Bahabic en een klant.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de klant beschikbaar gesteld via de website van Bahabic. Op verzoek van de klant kunnen de algemene voorwaarden per e-mail kosteloos worden toegezonden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Op overeenkomsten tussen Bahabic en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
7. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Bahabic is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Bahabic gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bahabic niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bahabic kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. De website van Bahabic geeft zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de kosten van verzending binnen Nederland;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de gedragscodes waaraan Bahabic zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van bevestiging door Bahabic van een bestelling door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod heeft aanvaard door middel van het plaatsen van een bestelling en zodra de betaling conform overeengekomen prijs door Bahabic is ontvangen, bevestigt Bahabic binnen redelijke termijn per email de bestelling. Zolang de bestelling niet door Bahabic is bevestigd, kunnen zowel de klant als Bahabic de overeenkomst ontbinden.
3. Bahabic treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en voor passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betalingen.
4. Bahabic is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling door Bahabic wordt geweigerd maakt hij dit binnen 7 dagen na ontvangst van de door de klant aangeleverde kleding kenbaar aan de klant.
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de benodigde materialen en productiecapaciteit.
6. De klant heeft niet de mogelijkheid de bestelling te annuleren of herroepen en de overeenkomst te ontbinden, nadat deze is bevestigd door Bahabic, omdat de producten van Bahabic uniek en persoonlijk van aard zijn.
7. Bahabic heeft het recht foto’s van het product te maken en gebruiken tenzij de klant nadrukkelijk heeft aangegeven hiervoor geen toestemming te geven.

Artikel 5 – De prijs
1. De prijzen van de aangeboden producten worden vermeld op de website van Bahabic
2. Nadat een bestelling is geplaatst worden de prijzen van de bestelde producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland.
4. Voor verzending buiten Nederland zijn de kosten voor verzending afhankelijk van het land. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk–, zet– en typefouten. Voor de gevolgen van druk–, zet– en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk–, zet– en typefouten is Bahabic niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Betaling
1. Een bestelling wordt pas definitief nadat betaling van het gehele verschuldigde bedrag is ontvangen
2. Bij bestelling via de website dient de betaling te geschieden via iDeal.
3. Bij bestelling bij presentaties of op beurzen dient de betaling te geschieden via een eenmalige machtiging door klant aan Bahabic.
4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bahabic te melden.
5. In geval van wanbetaling van de klant heeft Bahabic behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Nadat er een bestelling is geplaatst en het geld is ontvangen op de bankrekening van Bahabic ontvangt de klant een bevestiging per email. Bahabic draagt zorg voor beide verzendingen, zowel die van de kleding van de klant naar Bahabic, als voor de verzending van de Bahabic naar de klant, onder voorwaarde dat de klant de instructies van Bahabic voor juiste verzending opvolgt.
2. Bahabic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3. Als plaats van levering van de Bahabic geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal Bahabic geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de klaring van de klant uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 28 dagen na ontvangst van de kleding in het atelier bericht. De klant heeft in dat geval geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bahabic de overeenkomst ontbinden.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bahabic tot een maximum van de factuurwaarde min BTW, tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Bahabic bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
1. Bahabic staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Bahabic, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Bahabic kan doen gelden.
3. Elke gemaakt product wordt zorgvuldig door of namens Bahabic ontworpen en gemaakt. Ieder product van Bahabic is uniek en persoonlijk. Indien de klant niet tevreden is over het geleverde product kan het product niet worden geretourneerd of terugbetaald, tenzij niet aan redelijke eisen van deugdelijkheid is voldaan.
4. In geval van ernstige gebreken of verkeerd geleverde producten dient de klant onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen hiervan melding te doen bij Bahabic, waarna in overleg naar een passende oplossing wordt gezocht.

Artikel 9 – Overmacht
1. Bahabic heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bahabic gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bahabic kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 – Klachten en geschillen
1. Bahabic beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bahabic, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Bahabic ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bahabic binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. In geval van een klacht die niet in onderling overleg opgelost kan worden, dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Bahabic als de klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Bahabic niet op, tenzij Bahabic schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bahabic, zal Bahabic naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of terugbetalen.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.